PRIVACY

PRIVACYVERKLARING SEUNG – HARELBEKE

Privacybeleid:

Seung houdt zich aan de bescherming van de persoonsgegevens en het respecteren van de privacy.
In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seung houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Seung zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit voor/na de training, of seungtkdacademy@gmail.com

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Seung, ITF-Union
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen gerelateerd aan clubactiviteiten.
  • Het bekomen van een individuele sportverzekering en clubondersteuning via een erkende en gesubsidieerde sportfederatie.
  • Deelname aan activiteiten van een koepelorganisatie betreffende de aangeboden sporttak(ken).
  • Het bekomen van subsidiëring via de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
  • Rijksregisternummer.
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
  • Medische gegevens: medisch attest.

De gegevens worden verwerkt door :

 • Bestuursleden van de organisatie.
  • Sportievak (i.f.v. de verzekering en clubondersteuning).
  • Verstrekking aan derden
  • De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  • Het bekomen van een lidmaatschap van Sportievak
  • Het bekomen van een lidmaatschap van koepelorganisatie ITF-UNION
  • Het bekomen van financiële voordelen en subsidies bij lokale overheid.
  • Deelname aan binnen- en buitenlandse activiteiten (stages, wedstrijden, ontmoetingen)
  • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, Facebook, Instagram)
  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (handtekening ouder(s) of voogd via de licentie/medisch attest).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Je heeft recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Indien je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Seung bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Seung kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 17.02.2023.